Danh mục lưu trữ: Trần Nhật Kim

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

“Ăn cháo đá bát” là một thành ngữ trong văn hóa dân tộc Việt, để chỉ sự vô ơn, bội nghĩa đối với  người đã có công giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn mà còn trả ơn bằng hành động xấu xa.  Đọc tiếp Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

Advertisements